لیست تمام مدال ها

در این صفحه شما می توانید لیست تمامی مدال های موجود در کلاس شهرسازی را ببینید و از شرایط کسب و امتیاز هر مدال آگاهی پیدا کنید