Untitled 12
مدال طلا شهردار
امتیاز: 20
توضیحات
شهرداراني كه در آزمون ترم اول بيشترين نمره ي عملي و كتبي را به دست آورده اند ، اين مدال را برايشان باز خواهد شد .
بازگشت