Untitled 7
مدال نقره رضایت شغل کارمند
امتیاز: 15
توضیحات
ميزان رضايت شغلي شهروندان نوع دو شهر شما اگر بيشتر از 80 درصد باشد اين مدال براي شما باز خواهد شد .
بازگشت