Untitled 8
مدال برنز رضایت شغل کارمند
امتیاز: 10
توضیحات
ميزان رضايت شغلي شهروندان نوع دو شهر شما اگر بيشتر از 70 درصد باشد اين مدال براي شما باز خواهد شد .
بازگشت