Untitled 1
مدال نقره رضایت شغل مدیر
امتیاز: 15
توضیحات
ميزان رضايت شغلي شهروندان نوع سه شهر شما اگر بيشتر از 90 درصد باشد اين مدال براي شما باز خواهد شد .
بازگشت