Untitled 2
مدال برنز رضایت شغل مدیر
امتیاز: 10
توضیحات
ميزان رضايت شغلي شهروندان نوع سه شهر شما اگر بيشتر از 70 درصد باشد اين مدال براي شما باز خواهد شد .
بازگشت