Untitled 19
مدال نقره رضایت شغل نخبه
امتیاز: 15
توضیحات
ميزان رضايت شغلي شهروندان نوع چهار شهر شما اگر بيشتر از 80 درصد باشد اين مدال براي شما باز خواهد شد .
بازگشت