لیست تمام پروژه های مهدي عزيزي‌نژاد

در این صفحه شما می توانید تمام پروژه هایی که برای شما به عنوان معیار مدال دهی ثبت شده است را به صورت کامل مشاهده کنید
برای مشاهده ی کامل اطلاعات پروژه از کلید مشاهده استفاده نمایید

درآمد زایی درآمد کل پول کل جمعیت کل ردیف
8258 0 894628 26729 1
36738 0 593002 44944 2
-419 0 225255 105213 3
588 0 181059 66682 4