لیست تمام پروژه های سيدمحمدامين رفيعي طباطبائي

در این صفحه شما می توانید تمام پروژه هایی که برای شما به عنوان معیار مدال دهی ثبت شده است را به صورت کامل مشاهده کنید
برای مشاهده ی کامل اطلاعات پروژه از کلید مشاهده استفاده نمایید

درآمد زایی درآمد کل پول کل جمعیت کل ردیف
0 0 0 17782 1
5295 0 -48874 10626 2
0 0 0 0 3
3875 0 0 5768 4