لیست تمام پروژه های علي حاجي بابا

در این صفحه شما می توانید تمام پروژه هایی که برای شما به عنوان معیار مدال دهی ثبت شده است را به صورت کامل مشاهده کنید
برای مشاهده ی کامل اطلاعات پروژه از کلید مشاهده استفاده نمایید

درآمد زایی درآمد کل پول کل جمعیت کل ردیف
9925 0 927514 14597 1
4989 0 150447 2709 2
29203 0 1065677 22744 3
22592 0 2947555 18436 4