لیست تمام پروژه های مهدي رحماني

در این صفحه شما می توانید تمام پروژه هایی که برای شما به عنوان معیار مدال دهی ثبت شده است را به صورت کامل مشاهده کنید
برای مشاهده ی کامل اطلاعات پروژه از کلید مشاهده استفاده نمایید

درآمد زایی درآمد کل پول کل جمعیت کل ردیف
14861 0 160747 16745 1
21008 0 180006 15065 2
44330 0 2960125 55397 3
15725 0 771436 52363 4