لیست تمام پروژه های علي باقري

در این صفحه شما می توانید تمام پروژه هایی که برای شما به عنوان معیار مدال دهی ثبت شده است را به صورت کامل مشاهده کنید
برای مشاهده ی کامل اطلاعات پروژه از کلید مشاهده استفاده نمایید

درآمد زایی درآمد کل پول کل جمعیت کل ردیف
22955 0 990997 16209 1
6949 0 321225 9887 2
19659 0 22682 108042 3
23560 0 1694674 98260 4