اطلاعات کلی

جمعیت: 16209

درآمدزایی کل : 22955

درآمد کل: 0

پول کل: 990997

رضایت انواع مردم

رضایت مردم نوع یک: 87

رضایت مردم نوع دو: 72

رضایت مردم نوع سه: 0

رضایت کار نوع چهار: 0

رضایت از کار

رضایت کار نوع یک: 0

رضایت کار نوع دو: 0

رضایت کار نوع سه: 0

رضایت کار نوع چهار: 0

سایر

رضایت از مناطق تجاری: 0

رضایت از خدمات شهری: 0

رضایت از ترافیک: 0

رضایت از محیط زیست: 0

رضایت از حمل و نقل: 0