اطلاعات کلی

جمعیت: 108042

درآمدزایی کل : 19659

درآمد کل: 0

پول کل: 22682

رضایت انواع مردم

رضایت مردم نوع یک: 52

رضایت مردم نوع دو: 51

رضایت مردم نوع سه: 51

رضایت کار نوع چهار: 0

رضایت از کار

رضایت کار نوع یک: 0

رضایت کار نوع دو: 0

رضایت کار نوع سه: 0

رضایت کار نوع چهار: 0

سایر

رضایت از مناطق تجاری: 0

رضایت از خدمات شهری: 0

رضایت از ترافیک: 0

رضایت از محیط زیست: 0

رضایت از حمل و نقل: 0