اطلاعات کلی

جمعیت: 98260

درآمدزایی کل : 23560

درآمد کل: 0

پول کل: 1694674

رضایت انواع مردم

رضایت مردم نوع یک: 59

رضایت مردم نوع دو: 49

رضایت مردم نوع سه: 50

رضایت کار نوع چهار: 0

رضایت از کار

رضایت کار نوع یک: 0

رضایت کار نوع دو: 0

رضایت کار نوع سه: 0

رضایت کار نوع چهار: 0

سایر

رضایت از مناطق تجاری: 0

رضایت از خدمات شهری: 0

رضایت از ترافیک: 0

رضایت از محیط زیست: 0

رضایت از حمل و نقل: 0